Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

 

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

 

Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten ook een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

 

Nr. Doelstelling Actie Status
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee 1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen op koers
    1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk op koers
    1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden knelpunt
    1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid op koers
    1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt op koers
    1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers op koers
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving 1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen op koers
    1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente op koers
    1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid op koers
1.3 Inwoners leven gezond 1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg op koers
    1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven knelpunt
    1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte op koers
    1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren op koers
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen 1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan op koers
    1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek afgerond
    1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties op koers
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners op koers
    1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken op koers
    1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd op koers
    1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg op koers
1.6 Inwoners kijken om naar anderen 1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners op koers
    1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd op koers
1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein 1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende sturingsinformatie op koers
    1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel  te komen tot een heldere terugkoppeling over de resultaten en de kosten op koers
    1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020 op koers

 

1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

Uiteindelijk is duurzame uitstroom uit de uitkering de beste manier om mee te doen in de samenleving. In 2019 zetten we extra in op nazorg met het oog op deze duurzame uitstroom. Dit betekent dat mensen die uitstromen naar werk blijvend uit de uitkeringssituatie komen. Het middel om de duurzame uitstroom te realiseren is een efficiënt werkend werkcentrum. Daarom ontwikkelt het Werkcentrum zich verder tot het centrale punt voor werk in De Ronde Venen. De dienstverlening van het Werkcentrum heeft in 2018 een kwaliteitsimpuls gekregen en is geprofessionaliseerd, door heldere processen, vakbekwame medewerkers en kwalitatief hoogwaardige ICT-ondersteuning. Dit vertaalt zich in 2019 in de snelheid van dienstverlening, de kwaliteit van de ondersteuning en tevredenheid van de gebruikers en partners. De Wsw-ers die vanuit Pauw Bedrijven naar gemeente De Ronde Venen in dienst zijn gekomen, zijn goed in beeld en worden door het Werkcentrum begeleid. De overgenomen trajectbegeleiders van Pauw Bedrijven zijn in dienst van gemeente De Ronde Venen. Het vaste Wsw personeel is in dienst bij de zelfstandige stichting Kringkoop en werkt nauw samen met het Werkcentrum. Alle doelgroepen zijn in kaart en de aanpak die hoort bij de iedere doelgroep wordt toegepast. De resultaten worden gemonitord en waar nodig sturen we bij. Het Werkcentrum heeft een vaste locatie en de formatie (coördinator – klant-/accountmanager – jobcoaches) is op orde om de doelgroep goed te bedienen.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

In het jaar 2019 is De Participatiekoers ontwikkeld. De beleidslijn in deze koers is voor het zomerreces in een voorlichtende bijeenkomst met raadsleden besproken en is in september als beleidsplan voorgelegd aan de Raad. Het beleid zet in op de optimalisatie en intensivering van de begeleiding van onze werkzoekenden. Deze intensivering van beleid heeft ertoe geleid dat er budget vanuit 2019 is gereserveerd voor de volgende 3 jaren, zodat de realisatie van het beleid ook bekostigd kan worden. De voornemens voor 2019 voor de optimalisatie van het werkcentrum en inbedding van de Wsw liggen op schema.

1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

In 2019 wordt samen met al onze partners en de direct belanghebbenden gekeken wat er nog nodig is om voortijdige complexe schuldenproblematiek op te pakken en op welke wijze schulden worden voorkomen. We brengen de preventieaanpak schulden direct in verbinding met het armoedeplan en het ouderenbeleid. Na een schuldhulpverleningstraject zorgen we voor duurzame uitstroom door een goed ingericht nazorgtraject, zodat de belanghebbenden niet terugvallen. Het op te stellen schuldhulpverleningsplan wordt in 2019 geïmplementeerd.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

De raad heeft begin van dit jaar gevraagd om te komen met een concretere uitwerking van de beleidsvoornemens met betrekking tot armoede en schulden. De informatienota aanbesteding schuldhulpverlening en beleidsplan is in augustus in het college geweest en in september naar de raad gestuurd. Vanuit deze kaders wordt concrete invulling gegeven aan de schuldhulpverlening. Het vertalen naar een Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt voor 1 januari 2020 niet gehaald. Met het aantrekken van externe expertise en menskracht – zoals aangekondigd in de eerste bestuursrapportage – lukt dit wel voor 1 juli 2020.

1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

In 2019 zetten we intensief in op bewustwording bij onze inwoners, partners en lokale ondernemers hoe om te gaan met dementie. We gaan samen kijken wat we nodig hebben om het predicaat “Dementievriendelijke gemeente“ te behalen en we maken daarop een plan. We benaderen actief nieuwe partners om bij het convenant aan te sluiten.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Het project Dementievriendelijk ligt op koers. Dinsdag 10 september krijgt onze gemeente het certificaat voor dementievriendelijke gemeente uitgereikt. Bij het opstellen van de begroting 2019 werd er nog gewerkt aan de invulling en planning van het project. In de begroting is wel geld gereserveerd. Nu blijkt uit de daadwerkelijke planvorming dat wij de acties gaan spreiden over meerdere jaren en daarom worden de financiele middelen verspreid.

 

1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

Met de Maatschappelijke Agenda als kapstok wordt een integrale aanpak opgesteld en uitgevoerd (in samenwerking met onze maatschappelijke partners) op het thema bewegen en gezond leven. Verschillende aspecten, zoals gezondheidsverschillen tussen mensen met hoge en lage sociaaleconomische status, eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik, sporten en bewegen worden hierin meegenomen. Samen met de inwoners en onze  maatschappelijke partners kijken we naar de bestaande mogelijkheden en nieuwe kansen voor sport en bewegen, zowel in verenigingsverband als in de openbare ruimte. In de aanpak wordt ook actie 1.3.4 meegenomen. Wij willen komen tot een rookvrije generatie. Op speelplaatsen worden borden geplaatst, zodat onze kinderen rookvrij kunnen spelen. Bij sportclubs worden al met succes gesprekken gevoerd om tot een rookvrij sportterrein te komen. Het gaat om een bewustwordingsproces.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Het opstellen en uitvoeren van een integrale aanpak op het thema gezondheid zal een jaar opschuiven. Dit heeft als reden dat er twee ontwikkelingen zijn waarvan het waardevol is om input uit mee te nemen naar de nota volksgezondheid. Het gaat dan om het lokaal sportakkoord en het preventieakkoord. Eerste kwartaal 2020 worden de eerste resultaten van het lokaal sportakkoord gepresenteerd. Gezondheid in relatie tot sport en bewegen is daarin een centraal thema. Tevens ligt er een (nog niet concrete) opdracht van het Rijk rondom een lokaal of regionaal preventieakkoord, waarin lokale partijen met elkaar afspraken maken op het gebied van preventie van roken, alcohol en overgewicht. Het verbinden van deze kansen aan een nieuw beleid voor volksgezondheid zorgt voor een integrale, preventiegerichte en toekomstbestendige aanpak op volksgezondheid.

1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

Als een inwoner zorg of ondersteuning nodig heeft, mag bureaucratie geen drempel vormen. We werken daarom aan de versimpeling en verduidelijking van de aanvraagprocedure.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Om structureel verder te werken aan de doorontwikkeling van de kernteams is een plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor verminderen van regeldruk en lastenverlichting voor inwoners, professionals en de gemeentelijke organisatie.  Hier zijn de partners in de Toegang bij betrokken. Zo worden alle werkprocessen opnieuw onder de loep genomen waarbij overbodige stappen worden aangepast of geschrapt en wordt gestuurd op minimale uitvraag van gegevens. Verder werken beleid en uitvoering nauwer samen door deelname aan de vakgroep-overleggen (jeugd, Wmo, Participatie) zodat ook signalen over regeldruk (en mogelijke oplossingen) bij de juiste mensen terechtkomen.

Budget domein 1: Sociaal domein

Totaal domein 1

Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Lasten
Programma 4 Onderwijs 3.681.750 -33.974 3.647.776
Programma 6 Sociaal domein 31.414.572 -311.513 31.103.059
Totaal Lasten 35.096.322 -345.487 34.750.835
Baten
Programma 4 Onderwijs -297.780 0 -297.780
Programma 6 Sociaal domein -8.472.664 -70.000 -8.542.664
Totaal Baten -8.770.444 -70.000 -8.840.444
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 26.325.878 -415.487 25.910.391

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/N Bedragen
1 Uitwerking Participatiekoers en daardoor efficiëntere inzet middelen over de jaren heen V -335
2 Efficiëntere inzet middelen dementievriendelijke gemeente over de jaren heen. V -45
3 Toegerekende rente aan investeringen V -20
4 Afschrijvingen
V
-15
  Totaal V -415
Toelichting

1

Om een efficiëntere, effectievere en consistentere uitvoering van de participatiekoers te kunnen realiseren vindt een herschikking van budgetten over de jaren heen plaats. Een gedeelte van het budget wat voor 2019 beschikbaar is € 335.000 wordt ingezet voor 2020 (€ 68.000), 2021 (€ 133.000) en 2022 (€ 133.000). In september is de raad verder geïnformeerd over de inhoud en effecten van de participatiekoers.

 

Voorliggende besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2019 is uitsluitend gericht op de vrijval van € 265.000 ten behoeve van de algemene reserve en toevoeging aan de algemene reserve van € 70.000 vanuit de ESF-subsidie 2019. De inzet van deze middelen in toekomstige jaren is verwerkt in de programmabegroting 2020 - 2023 en ligt daar ter besluitvorming voor.

2 Om een efficiëntere en consistentere uitvoering van het beleid voor dementievriendelijke gemeente uit te kunnen voeren vindt een herschikking van budgetten over de jaren heen plaats. Een gedeelte van het budget wat voor 2019 beschikbaar is (€ 45.000) wordt ingezet voor 2020 (€ 20.000), 2021 (€ 15.000) en 2022 (€ 10.000). Besluitvorming wordt gerealiseerd door de besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2019. 
3 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000 binnen dit domein en een nadeel van dezelfde omvang bij domein Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
4 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de afschrijvingskosten berekend.  Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 15.000.