Aanbiedingsnota

Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2019 conform onze financiële verordening. Deze rapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2019, met 3 domeinen waarin de 10 beleidsprogramma's zijn opgenomen. Binnen ieder domein is een splitsing gemaakt tussen de beleidsmatige en de financiële verantwoording.

 

In het beleidsmatige deel informeren wij u over de voortgang en realisatie van onze acties. De bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsinstrument en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat in 2019 uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de eerste bestuursrapportage 2019 wordt binnen de auditcommissie verder gesproken om te komen tot een invulling van de bestuursrapportage in 2020 die meer in uw informatiebehoefte voorziet.

 

Daarnaast vindt u binnen het beleidsmatige deel de verantwoording op de gedane toezeggingen die in de bestuursrapportage opgenomen zouden worden. Waar mogelijk is verantwoording gekoppeld onder een van de doelstellingen/acties. Indien dat inhoudelijk onmogelijk bleek is een apart onderdeel binnen het beleidsmatige deel van het domein gecreëerd. In deze bestuursrapportage zijn de toezeggingen omtrent regeldruk in het sociaal domein, over groene leges en de ICT voortgang opgenomen.

 

Bij het financiële deel vindt u de voorgestelde mutaties in de budgetten per programma binnen het domein. Hierbij is tevens informatie uit de Programmabegroting 2019 opgenomen, zodat u aansluiting en inzicht heeft op het verloop van de budgetten per programma. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat een ondergrens van € 25.000 wordt gehanteerd voor het bijstellen van budgetten.

 

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2019 te wijzigen, zoals aangegeven in deze bestuursrapportage. Gezien de gelijktijdige behandeling van de tweede bestuursrapportage en de Programmabegroting 2020 is in deze bestuursrapportage specifiek aangegeven bij mutaties die effect hebben op 2020 en verder of de mutatie een aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023 is of reeds daarin is verwerkt.

 

Met deze bestuursrapportage willen wij tot uitdrukking brengen dat wij kans zien onze doelen en ambities voor 2019 te verwezenlijken.

 

Ik wens u veel leesplezier en een goede behandeling toe.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Alberta Schuurs, wethouder Financiën

Beleidsmatige hoofdlijn

Graag nemen wij u mee in de beleidsmatige voortgang van de Programmabegroting 2019. Alvorens in te gaan op de specifieke acties uit de begroting maken wij u deelgenoot van resultaten in de eerste acht maanden van dit jaar binnen de drie domeinen.

 

Domein 1 Sociaal domein

We zitten in de optimalisatiefase van het transformatieproces. In dat kader worden binnen de Toegang de werkprocessen opnieuw onder de loep genomen en aangepast waar nodig. Hierin wordt nadrukkelijk ingezet op de vermindering van regeldruk. Er wordt gekeken naar een goede verdeling van werk, kwaliteitsimpulsen op de vakgebieden en zo voort. Dit alles om de Toegang nog beter in te regelen. In oktober 2019 wordt de raad meegenomen in het gehele verhaal.

 

Uitvoering is gegeven aan de digitalisering van de monitor, wordt resultaatsturing ingeregeld en bereiden we de nieuwe inkoop 2021 voor. We zijn aan de slag  aan de ontwikkeling van meerdere plannen zoals aanpak Armoede en Schulden, Participatiekoers, Jongeren Abcoude, jeugdbeleidsplan en het 55+ plan. Daarnaast mogen wij onszelf sinds 10 september 2019 een ‘Dementievriendelijke Gemeente’ noemen en staat de hele maand oktober 2019 in het teken van bewegen met ‘Oktober actief’. De taalaanpak wordt uitgerold. Het dossier De Boei loopt ook op schema. Als laatste wapenfeit kunnen we melden dat de zomerworkshops in het Werkcentrum enthousiast wordt ontvangen door onze inwoners en dat er nog best veel inwoners zijn die graag nog wat bij willen leren.

 

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving

In de nieuwe Huisvestingsverordening heeft het college de beleidsregel ‘voorrang lokaal woningzoekenden’ vastgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om tot 25% van de woningtoewijzing van de huurwoningen in de dorpen Baambrugge, De Hoef, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude, Amstelhoek en Waverveen voorrang geven aan woningzoekenden uit het eigen dorp.

 

De werkzaamheden in voorbereiding op de Omgevingswet zijn de afgelopen maanden goed op stoom gekomen. De participatieronde voor de pilot Omgevingsvisie Bedrijventerrein heeft plaatsgevonden, de inventarisatie van gemeentelijke regelgeving en huidige werkprocessen voor vergunningverlening is in september afgerond. Met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een advies opgeleverd met concrete punten waarop actie nodig is. Er is een planning gemaakt voor het pad van de werkzaamheden, waaruit de noodzakelijke voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn vermeld.

 

In juni heeft de raad besloten dat de Trekvogelschool voor een periode van vijf jaar gebruikt gaat worden door maatschappelijke organisaties, zoals de Voedselbank en Inloophuis ‘ t Anker. Het schoolplein wordt aangepast zodat er extra parkeervakken worden gemaakt voor gebruikers en bewoners. Tevens zijn de speeltoestellen en het groen geborgd in het raadsvoorstel.

 

Afgelopen periode is de Ruimtelijke Verkenning wonen is afgerond. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de woonbehoefte is per dorp. Een vervolg stap is om in samenspraak met de raad, om de behoefte per dorp in beeld te krijgen hoe we invulling geven aan de benodigde ontwikkelingen en wat onze strategie daarbij is.

 

De afgelopen periode zijn verschillende bestemmingsplannen afgerond. Het bestemmingsplan Buitengebied-West is unaniem vastgesteld. Er zijn verschillende beroepen tegen het bestemmingsplan ingesteld, die naar verwachting in het voorjaar van 2020 behandeld zullen worden door de Raad van State. Daarnaast zijn nog verschillende postzegelbestemmingsplannen afgerond, waaronder de bestemmingsplannen Gosewijn van Aemstel en Prins Bernhardlaan, welke een bijdrage leveren in de vraag naar sociale huurappartementen voor senioren nabij het centrum van Mijdrecht.

 

Het Programma Vinkeveens Plassen 2019-2024 is vastgesteld in het Recreatieschap. Hiermee geven we vervolg aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen. In dit kader is er voor de zomer met alle stakeholders een verkenning gedaan van verschillende ontwikkelscenario’s voor de zandeilanden. Het recreatieschap werkt nu een voorkeursscenario uit.

 

Aan het begin van het recreatieseizoen is er een kick-off geweest met toerisme- en recreatieondernemers. Dit is positief ontvangen en krijgt in het najaar vervolg in de vorm van een inspiratiebijeenkomst om te kijken hoe we de toeristisch-recreatieve parels in onze gemeente beter met elkaar kunnen verbinden.

 

Er zijn vier nieuwe fietsroutes in de gemeente ontwikkeld: De Ronde Venen fietsroute, maar ook twee fortenroutes vanuit Abcoude en een Cycleseeing route vanuit Amsterdam. Deze routes worden digitaal en via flyers onder de aandacht gebracht.

 

We hebben alle openbare kunstwerken geïnventariseerd, schoongemaakt en onderhouden. Vanaf 2020 houden we deze ieder jaar bij.

 

Meer dan honderd monumenten zijn voorzien van monumentenschildjes. Hiermee is ons gebouwd erfgoed zichtbaarder dan ooit.

 

Met het raadsbesluit van 27 juni, gebaseerd op het advies van de bouwcommissie, heeft de raad het college opdracht gegeven vier scenario’s verder uit te werken en een dekkingsvoorstel op te stellen. Besluitvorming over een scenario en het dekkingsvoorstel wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020. Dan wordt de initiatieffase afgesloten en de definitiefase opgestart.

 

Met het slaan van de eerste paal is een belangrijke stap gezet in het proces dat eind 2020 moet leiden tot de opening van het sporthuis in Abcoude.

 

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Veiligheid is en blijft een belangrijk aandachtsgebied en over de afgelopen periode zijn we dan ook verheugd u te kunnen melden dat we, mede door onze inzet, nog altijd in de regio Midden Nederland bovenaan staan met procentueel gezien het hoogste aantal deelnemers van Burgernet (16,2%). Daarnaast geven de laatst gepubliceerde veiligheidscijfers ook aan dat de criminaliteit in De Ronde Venen in de eerste helft van dit jaar licht gedaald is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name het aantal woninginbraken en autokraken nam af. Daar waar nodig is extra inzet gepleegd, zoals het parkeren in de blauwe zone, extra vaartoezicht Vinkeveense Plassen en is gespecialiseerd jongerenwerk gecontinueerd. Tevens zijn er activiteiten opgepakt met onze samenwerkingspartners, waaronder de voorlichting op het gebied van preventie in samenwerking met de politie tijdens de jaarmarkt in Mijdrecht en Vinkeveen.

 

We werken aan de implementatie van een Business Control Framework, een softwaretool dat vanuit control alle stappen verankerd om zo tot een uniforme rapportage en verantwoording te komen. Daarnaast realiseren we met het Business Control Framework dat systeemcontroles (o.b.v. beheersmaatregelen) mogelijk zijn en er minder gegevensgerichte controles (o.b.v. uitkomsten) nodig zijn.

 

Ten aanzien van de doelmatigheidsonderzoeken ronden we momenteel het onderzoek van de bouwleges af. Daarnaast werken we de onderzoeksopdrachten ten aanzien van de P&C-cyclus en de inhuur verder uit.

 

Tijdens de afrondende fase van het project Datagestuurd werken ontwikkelen we een datastrategie. Een stagiaire van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt de stroomlijning van onze dienstverleningsprocessen en een trainee van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar flexibele, schaalbare en toekomstbestendige oplossingen voor onze opslag en verwerking van onze data. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen op het terrein van datagestuurd werken en zijn we in gesprek met buurgemeenten om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

 

Op het terrein van dienstverlening en informatieverstrekking aan onze inwoners zijn mooie stappen gezet. Met de ingebruikname van een monitoringstool is het beheer van onze social-mediakanalen verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn we in staat om de toenemende stroom online vragen sneller en beter beantwoorden.

 

Zo is de tevredenheid van de klant over de beantwoording van vragen die via Whatsapp gesteld zijn hoog. We hebben intern diverse, succesvolle, acties gedaan voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. 

 

Dit jaar zijn er drie verkiezingen succesvol verlopen, werken op afspraak is ingevoerd en de inwoners kunnen steeds meer producten digitaal zelf regelen (verhuizingen/aanvragen uittreksels).  

 

Binnen de bedrijfsvoering hebben we de inrichting van het nieuwe financiële systeem verbeterd. Daarbij hebben we de doorlooptijd van de betaling van facturen verder kunnen verbeteren. Met name de doorlooptijd van de betalingen aan onze lokale ondernemers hebben wij verkort.

 

In deze bestuursrapportage vindt u, op uw verzoek, een uitgebreide toelichting op de besteding van de Informatisering en Automatisering-budgetten. Op het gebied van automatisering is verder gebouwd aan het bieden van een solide, betrouwbare infrastructuur.

 

We zijn actief aan de slag geweest met onze interne en externe mobiliteit. Veel vacatures zijn ingevuld door het aantrekken van nieuwe medewerkers. In het eerste half jaar van 2019 zijn 43 nieuwe medewerkers in dienst gekomen en 16 medewerkers vertrokken. Onze arbeidsmarktcampagne werpt, zeker in de huidige arbeidsmarkt, haar vruchten af. Daarnaast zijn diverse vacatures ingevuld door interne collega’s. Vijf medewerkers zijn doorgestroomd naar een ander team en zes collega’s hebben binnen het eigen team een andere functie gevonden. We bieden onze huidige medewerkers daarmee mogelijkheden zich verder te ontwikkelen.

 

Voortgang acties uit de Programmabegroting 2019

Vanuit beleidsmatig perspectief ligt de voortgang en realisatie grotendeels op schema, 81 van de 98 acties zijn 'op koers'. De volgende acht acties zijn reeds afgerond:

 • Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek (1.4.2);
 • Wij stimuleren een circulaire economie (2.06.3);
 • We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten (2.08.3);
 • Meer kleur aanbrengen in de wijken (2.09.2);
 • In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd (2.09.5);
 • Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug (2.03.6)
 • Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie (2.10.1);
 • Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s) (3.11.1).

 

Bij negen acties zien wij knelpunten, namelijk:

 • Inzet op het voorkomen van problematische schulden (1.1.3)
 • Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven (1.3.2);
 • In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente (2.04.3);
 • Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten (2.04.4);
 • De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld (2.04.7);
 • Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden (2.07.1);
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen (2.07.2);
 • Stimuleren behoud bedreigd erfgoed (2.12.2);
 • Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten (3.06.1).

Graag gaan wij met uw raad in gesprek over de gewenste bijsturing teneinde de beleidsdoelstellingen te behalen.

 

Raadstoezeggingen

Op het gebied van het terugbrengen van regels binnen het sociaal domein worden de kernteams doorontwikkeld waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderen van regeldruk en lastenverlichting voor inwoners, professionals en de gemeentelijke organisatie.

 

Met betrekking tot de teruggave van leges op basis van de subsidieregeling 'groene leges' is ten aanzien van de uitputting geen ontwikkeling te melden ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2019.

 

Effecten door het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Door de rechterlijke uitspraak waarin de regelgeving op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig wordt geacht met de Wet Natuurbescherming bestaat er een risico dat deze uitspraak gevolgen gaat hebben voor de verwachte levering van de bouwgrond i.c. het realiseren van de geprognotiseerde grondopbrengsten. De projectontwikkelaar heeft ten gevolge van deze uitspraak mogelijk een aanvullende vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Er wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de effecten van deze gerechtelijke uitspraak op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau.

 

Een van de gevolgen van de uitspraak is het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethode om de omvang van uitstoot van stikstof en neerslag op Natura 2000-gebieden te bepalen. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) onderhoudt met de provincie het contact hierover. Zodra hierover meer bekend is, dan informeren we u.

Financiële samenvatting

In deze rapportage is een actualisatie van de budgetten voor 2019 opgenomen. Op basis van de beschikbare informatie in augustus 2019 komen we met het voorstel om de budgetten te verlagen met € 1.222.000. Hiervan wordt € 922.000 verrekend via de reserves. Het restant van € 299.000 wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat. 

 

Wij hebben getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor het boekjaar 2019. Er zijn echter nog onzekerheden in de uitvoering van met name de openeinde regelingen binnen het sociaal domein, de opbrengsten van de algemene uitkering, en de voortgang van de bouw en verkopen binnen de bouwgronden in exploitaties. Daarnaast verwachten we een rijksbijdrage sport die eind 2019 bekend wordt. Deze onzekerheden kunnen effecten hebben op het begrotingsresultaat 2019. In het voorjaar van 2020 verantwoorden we ons via de programmarekening over het gehele boekjaar 2019.

 

Het positieve financiële resultaat wat blijkt uit deze rapportage voor 2019 betekent niet dat de toekomst hetzelfde beeld geeft. Vooral vanaf 2022 zien we een minder gunstig beeld waarvoor financiële keuzes worden voorbereid.

 

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2019. Vervolgens zijn de effecten toegelicht op het begrotingsresultaat 2019 en de inzet van reserves. Hierbij is - = voordeel en + = nadeel.

 

Financiën Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Lasten 109.574.509 -2.681.707 106.892.802
Baten -102.772.927 1.460.000 -101.312.927
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.801.582 -1.221.707 5.579.875
Onttrekkingen 13.602.095 -671.000 12.931.095
Stortingen 5.751.732 251.268 6.003.000
Mutaties reserves -7.850.363 922.268 -6.928.095

Financiële analyse 2e bestuursrapportage 2019

Zoals hiervoor is aangegeven laat deze rapportage een voordeel zien van € 299.000, waarmee het begrotingsresultaat na de 2e bestuursrapportage uitkomt op € 1.348.000. De ontwikkelingen die dit resultaat veroorzaken zijn hierna vermeld en vervolgens toegelicht. Deze ontwikkelingen geven geen aanleiding om de begroting 2020 aan te passen.

 

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2019 op het begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en + = nadeel)
Nr. Omschrijving 2019
  Voordelen:  
1 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2019 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 500.000. Hierover is de gemeenteraad in juni 2019 geïnformeerd via een informatienota. -500
2 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de afschrijvingskosten berekend. Doordat investeringen in onder meer de ICT en sportvelden niet volledig waren afgerond op deze peildatum ontstaat een voordeel van € 363.000.  -363
3 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2019 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat. -111
4 Het bijstellen van de raming voor de opbrengsten toeristen- en forensenbelasting zorgt voor een voordeel van € 60.000. -60
5 Binnen financiering is een voordeel ontstaan van € 31.000. Dit is voor € 16.000 te danken aan hogere rentetoerekening aan de bouwgronden in exploitaties en € 15.000 op de rentekosten van leningen. -31
6 Door het aanvaarden van een baan bij een andere gemeente dalen de kosten met € 21.000 voor wachtgeld van voormalig wethouders. -21
  Totaal voordelen -1.086
  Nadelen:  
7 Als gevolg van de stormschade in het tweede kwartaal 2019 is er € 200.000 nodig voor herstelwerkzaamheden. 200
8 In de eerste bestuursrapportage 2019 hebben we aangegeven dat er sprake is van een verkoopopbrengst van de voormalig Poldertrots in Waverveen. Deze verkoopopbrengst zal vanwege een bestemmingsplanprocedure doorschuiven naar 2020. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 152.000 in 2019. In 2020 zal het voordeel van € 152.000 worden verrekend met de algemene reserve. 152
9 In de begroting 2019  is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij de onderwerpen 1 tot en met 6. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. 100
10 Het dividend over 2018 van Vitens is € 94.000 lager dan verwacht.  94
11 Er worden minder nieuwe graven uitgegeven dan verwacht. Dit zorgt voor een tekort van € 55.000 op de grafleges. 55
12 Nagekomen kosten van voormalig personeel over voorgaande jaren zorgen voor een nadeel van € 55.000. 55
13 Er wordt € 28.000 aan lagere toegerekende rentekosten en € 25.000 aan lagere afschrijvingskosten doorberekend aan riolering. Deze voordelen worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening rioolheffing. Dit is een correctie op de onderdelen 2 en 5. 53
14 Besloten is om deel te nemen aan het project Ruimtelijk Economisch Perspectief Programma binnen de samenwerking U10. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatienota. Voor 2019 bedraagt dit € 28.000. 28
15 Door extra werkzaamheden vallen de uitvoeringskosten van belastingen € 30.000 hoger uit. 30
16 Er wordt € 3.000 aan lagere toegerekende rentekosten en € 18.000 aan lagere afschrijvingskosten doorberekend aan afval. Deze voordelen worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening afvalstoffenheffing. Dit is een correctie op de onderdelen 2 en 5. 21
17 Diversen -1
  Totaal nadelen 787
     
  Effect 2e bestuursrapportage 2019 -299

 

 

Inzet reserves voor incidentele baten en lasten

Uit deze  rapportage blijkt dat door ontwikkelingen in de incidentele baten en lasten de inzet van de reserves met € 922.000 in 2019 lager uitvalt. De oorzaken hiervan zijn hierna vermeld. Daarnaast is vermeld bij een verschuiving over meerdere jaren of deze wel of niet is opgenomen in de primaire begroting 2020 - 2023. De effecten voor 2020 en volgende worden betrokken bij de bestuurlijke behandeling van de programmabegroting 2020 - 2023.

 

Effecten op de inzet van algemene reserve (bedragen x € 1.000  en - = voordeel en + = nadeel)
Nr. Omschrijving 2019

2020

e.v. 

Opmerking
1

Revitaliseren woonwagens

-503 503 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
2

Re-integratie 

 

-335 n.v.t. De inzet van deze middelen in toekomstige jaren is verwerkt in de programmabegroting 2020 - 2023 en ligt daar ter besluitvorming voor. Hierover is de raad in september 2019 apart over geïnformeerd
3

Onderhoud brandweerkazernes

-132 132 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
4

Handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen-

-110 n.v.t.  
5

Invoeren Omgevingswet

-100 100 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
6

'Snippergroen' op orde brengen

-55 55 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
7

Dementievriendelijke gemeente

 

-45 45 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
8

Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 2

-30 30 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
9

Verkiezingen

-30 n.v.t.  
10

Amendement Dreamteams

-25 25 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
11

Verbod op asbestdaken

-20 n.v.t.  
12

Website DeRonde VenerWerkt

 

-15 n.v.t.  
13 Verkoopopbrengst voormalig Poldertrots in Waverveen n.v.t. -152 Aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023
14 Kernrandzonevisie Tuinderslaan 28 n.v.t.  
15

Verplaatsen voetbalkooi

 

36 n.v.t.  
16

(tussentijdse) winstneming Land van Winkel

415 n.v.t.  
17

Afronding

-1    
 

 

-922 738  

Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten

 1. In 2014 startte het revitaliseringsproject omtrent de woonwagens. De tijdsduur van het revitaliseringsproject is langer dan voorzien. Op dit moment zijn er extra kosten gemaakt voor juridische advisering , bouwtechnische-, infrastructurele (advies)werkzaamheden en het bestemmingsplan. De verwachting is dat niet alles binnen het beoogd budget kan worden uitgevoerd. Zodra er meer inzicht is in de verdere uitvoering van dit project informeren wij u hierover. Voorgesteld wordt om € 503.000 over te hevelen naar 2020.
 2.  Om een efficiëntere, efficiëntere en consistentere uitvoering van de participatiekoers te kunnen realiseren vindt een herschikking van budgetten over de jaren 2019 - 2021 plaats. Hierover is de raad in september 2019 geïnformeerd.
 3.  In 2017 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de brandweerkazernes. De werkzaamheden lopen deels door naar 2020. Er komt een apart voorstel om de brandweerkazernes op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau te brengen. Dit voorstel wordt voorgelegd in februari 2020.
 4. Voor handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen is € 260.000 beschikbaar. Vanwege slechte weersomstandigheden is in het eerste kwartaal 2019 minder gevaren dan gepland. Daarnaast zijn minder juridische uren besteed aan handhavingsprocedures, omdat er zaken nog in een startfase verkeren (minder arbeidsintensief).

  In het eerste halfjaar van 2019 is € 55.000 besteed aan dit project, dit is minder dan we in eerste instantie hebben geraamd. Voor een aantal overtredingen moeten procedures worden opgestart, reeds opgestarte juridische handhavingsprocedures worden voortgezet en voor een aantal zaken bezwaarprocedures worden doorlopen. We verwachten dat € 95.000 in het tweede halfjaar van 2019 nodig is. Waardoor waarmee het totaalbedrag van dit project vermoedelijk op € 150.000 zal uitkomen. Het verschil van € 110.000 wordt weer toegevoegd aan de algemene reserve.

 5. De implementatie van de omgevingswet is volle gang en er worden zichtbare resultaten geboekt. Geschat wordt dat van het beschikbare budget van € 788.000 ongeveer € 100.000 niet dit jaar wordt besteed. Begin dit jaar hebben we onze focus verlegd van de pilot 'centrum Mijdrecht' naar de werkzaamheden over het juridische kader, werkprocessen, financiën en is er gestart met het Digitale Systeem Omgevingswet. De kosten voor de pilot en het Digitale Systeem Omgevingswet komen in 2020. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2020.

 6. Voor de uitvoering van het plan snippergroen is vacatureruimte beschikbaar. De kandidaat heeft zich teruggetrokken, waardoor vertraging in de werving en daardoor in de uitvoering is ontstaan. Invulling van de vacature wordt in de loop het vierde kwartaal verwacht. Om deze reden wordt € 55.000 van het oorspronkelijk budget van € 70.000 overgeheveld naar 2020. 

 7.  Om een efficiëntere en consistentere uitvoering van het beleid voor dementievriendelijke gemeente uit te kunnen voeren vindt een herschikking plaats van budgetten over de jaren 2020 - 2022. 
 8.  Door externe partijen is meer tijd nodig om milieuonderzoeken voor De Maricken fase 2. Hierdoor lopen de kosten door naar 2020.
 9.  Omdat de verkiezing voor Provinciale Staten en het waterschap op dezelfde dag heeft plaatsgevonden is een kostenbesparing gerealiseerd van € 30.000.
 10.  In 2018 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor het organiseren van een wekelijkse activiteiten voor eenzame ouderen in sportkantines. Dit budget wordt gebruikt voor een stimuleringsregeling voor sportverenigingen om activiteiten te organiseren voor de doelgroep. In de eerste week van oktober, de week van de eenzaamheid, wordt/is deze regeling gelanceerd. De uitvoering van deze regeling kent een jaar overschrijdend karakter.
 11.  Het wetsvoorstel Verbod op Asbestdaken is niet aangenomen in de 1e Kamer. Het incidentele budget voor implementatie van deze wet komt om die reden te vervallen.
 12.  In 2018 zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het platform. Eindconclusie is dat het platform stopt, omdat het geen meerwaarde heeft. In de gemeente hebben we 0297-online. Deze website voorziet in de behoefte van werkgevers en -nemers in de regio. Hierdoor komt het incidenteel budget geheel te vervallen en komt ten gunste van de algemene reserve.
 13.  In de eerste bestuursrapportage 2019 hebben we aangegeven dat er sprake is van een verkoopopbrengst van de voormalig Poldertrots in Waverveen. Deze verkoopopbrengst zal in 2020 plaatsvinden en ten gunste worden gebracht van de algemene reserve.
 14.  In mei 2017 is een start gemaakt met het opstellen van de kernrandzonevisie Tuinderslaan. In 2019 wordt een sluitende business case opgesteld voor deze locatie. Aan deze business case en de visie op de locatie wordt nog gewerkt.
 15. Door de bouwontwikkeling van de stationslocatie Mijdrecht wordt de coffeeshop verplaatst naar de Rondweg in Mijdrecht. Hierdoor is de voetbalkooi verwijderd. Wij gaan deze speelvoorziening in 2019 herplaatsen binnen onze gemeente. Hiervoor is € 36.000 benodigd.
 16. Voor 2019 wordt de tussentijdse winstneming van Land van Winkel bijgesteld met € 415.000 van € 1.448.000 naar € 1.033.000. In de begroting 2020 - 2023 is voor de jaren 2020 en 2021 al rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen.
 17.  Betreft afrondingsverschillen.

Ontwikkeling algemene reserve

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2019 opgenomen. In de komende periode zullen er nog diverse raadsbesluiten plaatsvinden die een effect hebben op de ontwikkeling van de algemene reserve. In de Programmabegroting 2020 is een meerjarige positieve ontwikkeling van de algemene reserve gepresenteerd. 

 

In de vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen 2018 - 2020 is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op  € 10 miljoen. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we ruimschoots boven deze ondergrens blijven. 

 

Ontwikkeling algemene reserve 2019 (bedragen x € 1.000)
  2019
Stand per 1 januari 23.625
Te bestemmen resultaat t -1 2.671
Verschuiving tussen reserves -2.135
Structurele mutaties (verkorten afschrijvingsduur schoolgebouwen) * -321
Incidentele mutaties -3.755
Stand per 31 december volgens programmabegroting 2020 20.085
Mutaties 2e bestuursrapportage 2019 922
Herziene prognose per 31 december 2019 21.007

 

* Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de komende twintig jaar beroep voor in totaal € 3,4 mln. wordt gedaan op de algemene reserve voor het verkorten van de afschrijvingsduur van schoolgebouwen. Bij de eind 2019 nog uit te brengen Nota reserves en voorzieningen gaan we voorstellen om hiervoor een aparte bestemmingsreserve in te stellen. Dit helpt om beter inzicht te geven in de meerjarige omvang van de algemene reserve en de daarbij te hanteren ondergrens.

Bijstelling investeringen

In totaal is € 22 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van diverse investeringen in de ICT, wegen, sportvelden en riolering. Hierop stellen we twee budgetaanpassingen voor.

 

1. Wegen - reconstructie Pastoor Kannelaan

De reconstructie van de Pastoor Kannelaan betreft het vervangen van de huidige rijbaan, het veiliger maken van de verkeersinrichting, het vernieuwen van de bushaltes, het aanbrengen van extra fietsklemmen ter plaatse van de bushaltes in verband met het verplaatsen van de gestalde fietsen bij het spoorhuis, het vergroten van de opvangcapaciteit van het regenwaterriool, het vernieuwen van de openbare verlichting en het vernieuwen van de aangrenzende groenstroken en trottoirs. De weg is de afgelopen jaren constructief erg snel achteruit gegaan. Om de weg weer in een constructief goede staat te krijgen dient de gehele rijbaan inclusief fundering te worden verwijderd en een compleet nieuwe constructie te worden opgebouwd. De kosten zijn € 140.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. De raad is hierover d.m.v. een informatienota in mei en augustus 2019 over geïnformeerd.

 

2. Wegen - Proostdijlaantje

Waternet gaat in 2020  de dijk van het Proostdijlaantje ophogen. Om dit te kunnen realiseren moet een groot gedeelte van de aanwezige beplanting en bomen gerooid worden. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er weer nieuwe beplanting aangebracht wordt langs het Proostdijlaantje. Om de aanplant van een nieuwe groenvoorziening mogelijk te maken wil Waternet afwijken van hun beleidsregels. De gemeente maakt een beplantingsplan, dit wordt samen met Waternet gecommuniceerd met bewoners waarna de beplanting aangeplant gaat worden. Om dit uit te kunnen voeren is een extra investeringsbudget nodig van € 95.000.