Bijlagen

Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Toelichting sociaal domein

Deze toelichting is op een detailniveau dat normaal gesproken niet ter beschikking zou worden gesteld aan de Raad. Gezien de problematiek waar we vorig jaar mee zijn geconfronteerd op een laat moment hebben we er voor gekozen om het nu wel te delen. Deze informatie hebben wij zelf ook sinds dit jaar tot onze beschikking en kan ons heel erg helpen om vroegtijdig te zien welke kant het op gaat met de aanvragen en de financiën. Hiermee hopen wij het vertrouwen te versterken dat we “in control” zijn op dit dossier. Door dit hier te laten zien willen wij u meenemen in de manier waarop wij nu zicht hebben op de ontwikkelingen.

Wij willen de volgende onderwerpen nader toelichten: Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet. In de eerste Bestuursrapportage 2020 is voor Jeugdhulp en Wmo ook een financiële bijstelling voorgesteld. De data voor de grafieken zijn gemaakt met de nieuwe BI tool, die dit jaar in gebruik is genomen.

In tabel 1 zijn de lasten, baten en totalen van het Sociaal Domein weergegeven. De baten bestaan voornamelijk uit de Buig. Daarnaast zijn er baten door eigen bijdragen en detacheringsinkomsten van de WSW.

TABEL 1. Lasten en baten Sociaal Domein

Sociaal Domein 

(programma 6)

Begroting 2020

(x 1.000 euro)

Wijzigingen 1e berap

(x 1.000 euro)

Begroting na 1e berap

(x 1.000 euro)

Lasten

31.043

9.660

40.703

Baten

-8.449

-7.138

-15.587

Totaal

22.594

2.522

25.116

 

In het vervolg van deze toelichting wordt gebruik gemaakt van data gepresenteerd met grafieken uit een Business Intelligence Tool (BI-tool), dat dit jaar in gebruik is genomen. Met behulp van deze tool kan beter gestuurd worden binnen het Sociaal Domein.

Voor de grafieken 1, 2 en 3 geldt dat het aantal personen in april is nog niet het werkelijke aantal is, waarvoor is gefactureerd. De facturen worden door de leverancier in de regel binnen een maand na een afloop van de betreffende maand aangeleverd

WMO-begeleiding
De kosten voor begeleiding laat een stijgende trend zien. Van 2017 naar 2018 met 200.000 euro en van 2018 naar 2019 met 150.000 euro. Doordat mensen ouder worden en langer thuis moeten wonen is er meer behoefte aan ondersteuning om dat mogelijk te maken. Een andere reden is een toename van psychiatrische problematiek – verwarde personen, waardoor ook hier meer begeleidingsinzet nodig is. In 2020 stijgen de kosten door. In de bestuursrapportage is een bijstelling van 230.000 euro voorgesteld.

 

Grafiek 1. Kosten en aantallen inwoners m.b.t. Wmo-begeleiding over 2018, 2019 en 2020.

 

WMO-huishoudelijke hulp
Ook de kosten voor huishoudelijke hulp laten een stijgende lijn zien. Doordat mensen ouder worden en tegelijkertijd langer thuis moeten wonen is er meer behoefte aan ondersteuning om dat mogelijk te maken. In 2019 zijn de kosten met 250.000 euro gestegen, inclusief de pilot mantelzorg. Om dezelfde redenen als bij een stijging van begeleiding. In de eerste maanden van 2020 zien we een stijging in de kosten. De kosten zullen in de loop van het jaar scherp gemonitord worden.

 

Grafiek 2. Kosten en aantallen huishoudelijke hulp over de periode 2018, 2019 en 2020.

 

Jeugd
De kosten voor jeugdzorg bleven gelijk in 2018 ten opzichte van 2017. In 2019 zijn de kosten echter met 1.500.000 euro gestegen. In 2020 zet de stijging door, zowel in kosten van de verschillende jeugdhulp producten die worden afgenomen, als in aantal jeugdigen die hulp krijgen.

In de bestuursrapportage is een bijstelling voorgesteld. Daarnaast wordt er door middel van verscheidene beheersmaatregelen ingezet op het minder in te hoeven zetten van zwaardere zorg. Als deze maatregelen effect sorteren, geeft dit een neerwaartse druk op de kosten.

 

Grafiek 3. Kosten en aantallen jeugdhulp over de periode 2018, 2019 en 2020.

 

Participatiewet
In grafiek 4 zijn de betaalde (belaste) uitkeringen weergegeven, namelijk Participatiewet, IOAW, IOAZ, belaste bijzonder bijstand en de belaste terugvorderingen. Met een presentatie van deze uitkeringen wordt inzicht verkregen in de voortgang van een uitnutting van het budget BUIG in 2020. Een uitkering wordt na afloop van een maand uitbetaald. In de maand mei wordt het vakantiegeld betaald en in december worden correcties over het jaar 2019 opgenomen.

Vanaf 2018 is het aantal huishoudens in de bijstand en het daaraan gekoppelde bedrag structureel en significant afgenomen. Ook in de maandelijkse vergelijkingen is dit waarneembaar. In het jaar 2020 is ook voortvarend gestart. Het Corona-virus en de daarmee gepaarde gaande maatregelen zorgen echter voor een abrupt einde van het plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. Vacatures stoppen grotendeels, ondernemers missen inkomsten, inwoners hebben minder fysieke afspraken en trainingen. De toename van de instroom in de Participatiewet is nu nog gering, maar de toestroom in de WW regionaal niet. Daarom handelen we nu door middel van het implementeren van de Participatiekoers om volledig voorbereid te zijn en wordt er bijvoorbeeld een Regionaal Werkcentrum opgericht in de arbeidsmarkt regio Groot Amsterdam.

 

Grafiek 4: Participatiewet

Voortgang acties

Indicator groen: actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar). Indicator grijs: de actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond. In geval van 'Achter op schema' wordt een korte toelichting gegeven. Indicator rood: de actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Hiervoor wordt een onderbouwde toelichting gegeven.

 

Knelpunt           Op schema              Afgerond        

Nr. Doelstelling Actie Status
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee 1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020-2023        
    1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021        
    1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies        
    1.01.4 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren        
    1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning        
   

1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren

       
    1.01.7 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen        
    1.01.8 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente        
    1.01.9 Inburgering pm
    1.01.10 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal'        
    1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit        
    1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit        
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving 1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren        
1.3 Inwoners leven gezond 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg        
    1.03.2 Opstellen gezondheidsnota        
    1.03.3 Stimuleren van gezondheidsbevorderende activiteiten en initiatieven        
    1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd        
    1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen        
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen 1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan        
    1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid        
    1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoole Educatie (VVE)-uren        
    1.04.4 Naar aan leiding van de evaluatie van de Leerwerkplaats in 2019 al dan niet structureel financieren van de Leerwerkplaats        
    1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel        
    1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden        
    1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland        
    1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan        
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom        
    1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers.        
    1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven pm
    1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven        
16 Inwoners kijken om naar anderen 1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat        

 

Domein 1 - Budget

Totaal domein 1

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijziging 2020 Begroting 2020 na wijzigingen Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e berap
Lasten
Programma 4 Onderwijs 3.515 0 3.515 -7 3.508
Programma 6 Sociaal domein 31.043 0 31.043 9.635 40.678
Totaal Lasten 34.558 0 34.558 9.628 44.186
Baten
Programma 4 Onderwijs 300 0 300 0 300
Programma 6 Sociaal domein 8.449 0 8.449 7.113 15.562
Totaal Baten 8.749 0 8.749 7.113 15.862

Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020

Nr. Omschrijving I / S
V / N Bedrag
  Programma 4      
4.1  Actualisatie afschrijvingslasten I  V -2.000 
4.1  Actualisatie toegerekende rentelasten I  V - 5.000 
  Subtotaal programma 4   V -7.000
  Programma 6      
6.1 Bijstelling verwachte kosten jeugd S N 1.500.000
6.2 Bijstelling verwachte kosten WSW S N 450.000
6.3 Bijstelling verwachte kosten begeleiding S N 230.000
6.4 Bijstelling verwachte kosten jeugd PGB`s S N 170.000
6.5 Bijstelling verwachte kosten Wmo PGB`s S N 80.000
6.6 Piet Mondriaan gebouw (2019). Dit was incidenteel budget in 2019 en komt voor 2020 ten laste van de algemene reserve. I N 25.000
6.7 Inkooporganisatie I N 33.000
6.8 Kosten Corona (subsidie Voedselbank, CAK) I N 35.000
6.8 Budget neutrale wijzigingen I   -
  Subtotaal programma 6   N 2.523.000
  Totaal (waarvan 25.000 euro N uit 2019)   N 2.516.000
Toelichting

4.1

Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020 zijn de kosten van afschrijvingen en rente opnieuw berekend. Binnen programma 4 ontstaat een voordeel van 7.000 euro.

6.1

De zorgkosten voor de jeugd zijn in 2019 sterk gestegen. Er worden meer en intensievere trajecten uitgevoerd. Ook in 2020 zien we dat deze trend zich voortzet. Een bijstelling van 1,5 miljoen euro is nodig. Om te kunnen sturen op de jeugdbudgetten worden onder meer de volgende beheersmaatregelen uitgevoerd.

  • Het voeren van procesregie in alle jeugd casuïstiek zodat er vanaf het begin gestuurd kan worden op effectiviteit van de eventueel ingezette middelen. Door deze regie wordt zwaardere zorg voorkomen.
  • Inrichten van een samenwerkingsstructuur met de huisartsen, de POH jeugd en de gemeente (Kernteam/ team Samenleving), zodat gezamenlijk zicht is op de verwijzingen die worden gedaan.
6.2 In 2019 is een nieuw netwerk voor de sociale werkvoorzieningen in werking getreden. Deze organisaties hebben werkplekken voor de doelgroep of voeren de administratieve handelingen uit. De kosten voor deze structuur zijn hoger dan verwacht. Salarissen vallen hoger uit en detacheringsinkomsten vallen tegen. Voor 2020 is een bijstelling van het budget voor de sociale werkvoorzieningen benodigd van 450.000 euro.
6.3 De kosten voor begeleiding, onderdeel uitmakend van de Wmo, zijn de afgelopen jaren gestegen. Deze trend zet door in 2020. Een bijstelling van 230.000 euro is benodigd om deze zorg te leveren.
6.4 In 2019 is er incidenteel 150.000 euro extra budget voor jeugd PGB`s toegevoegd. Dit was echter niet voldoende. Om te voldoen aan de zorgvraag, is een bijstelling van 170.000 euro noodzakelijk.
6.5 Van de PGB`s voor de Wmo wordt in toenemende mate gebruikt gemaakt. Dit leidt tot een stijging van de kosten.  Voor 2020 worden er voor 80.000 euro meer kosten verwacht ten opzichte van de huidige begroting. 
6.6

Betreft niet in het meerjarige onderhoudsplan (MJOP) opgenomen kosten voor herstel luchtbehandeling, klimaatbeheersing, zonwering en inventaris Piet Mondriaan Gebouw. Voor de uitvoering van het herstel luchtbehandeling en zonwering Piet Mondriaan gebouw was in de begroting 2019, via de eerste bestuursrapportage 2019,  een bedrag  van 25.000 euro beschikbaar gesteld. De uitvoering heeft niet in 2019 plaatsgevonden.

6.7 De verwachte kosten voor de inkooporganisatie zijn hoger dan begroot. Daarnaast is er een afrekening van 10.000 euro over 2019. Een bijstelling van 33.000 euro is benodigd.
6.8

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP`ers, en is vanwege de Corona crisis geïntroduceerd. Gemeenten ontvangen voorschotten van het rijk en keren vervolgens uit aan ondernemers. Bij de afrekening worden gemeenten volledig gecompenseerd voor alle kosten. Het effect van de regeling op de begroting is budgetneutraal en zorgt voor een stijging van de lasten en de baten van 5.150.000 euro.

De gemeente fungeert als ambtelijk trekker voor de regio Utrecht West op het terrein van beschermd wonen. Er wordt daarom een projectleider ingehuurd namens de regio. De kosten worden volledig vergoed. Dit leidt tot een stijging van de lasten en van de baten van 90.000 euro.

 

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Voortgang acties

Knelpunt          Op schema          Afgerond        

Nr. Doelstelling Actie Status
2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers 2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed       
    2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd.       
    2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie       
    2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie       
2.2 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen       
    2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur / betaalbare koop bij nieuwbouw       
    2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen       
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen       
    2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd       
    2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc.       
    2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen       
2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd       
    2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader       
    2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad       
2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen       
    2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen       
    2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes pm
    2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht.       
    2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)       
    2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem       
    2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen       
2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming       
    2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren       
    2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren       
    2.06.4 Concept Regionale Energiestrategie U16 opleveren       
    2.06.5 Circulaire economie stimuleren       
2.7 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden       
2.8 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval       
2.9 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte       
    2.09.2 Aanleggen Tiny Forests       
    2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer       
    2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan       
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie 2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen       
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen       
    2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA)       
    2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente       
    2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders       
    2.11.5 Het realiseren van ecopassages ten behoeve van de migratie van de otter       
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal'       
    2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister       
    2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten       
    2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren       
    2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen       

 

Domein 2 - Budget

Totaal domein 2

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijziging 2020 Begroting 2020 na wijzigingen Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e berap
Lasten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.006 -242 8.764 39 8.803
Programma 3 Economische zaken 616 0 616 0 616
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 8.024 425 8.449 77 8.526
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 9.369 0 9.369 379 9.747
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 15.649 0 15.649 90 15.739
Totaal Lasten 42.663 183 42.846 585 43.432
Baten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 235 0 235 -10 225
Programma 3 Economische zaken 598 0 598 0 598
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 394 0 394 0 394
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 10.602 0 10.602 0 10.602
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 16.264 0 16.264 0 16.264
Totaal Baten 28.094 0 28.094 -10 28.084

Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020

 

Nr. Omschrijving
I/S
V/N Bedrag
  Programma 2
     
2.1 Onkruid
S N 77.000
2.2 Diversen S N 17.000
  Actualisatie afschrijvingslasten I V -24.000
  Actualisatie toegerekende rentelasten I V -21.000
  Totaal programma 2   N 49.000
  Programma 5      
5.1 Onderhoudskosten sportpark Abcoude S N 40.000
5.2 Verplaatsen voetbalkooi (2019). Dit was incidenteel budget in 2019 en komt voor 2020 ten laste van de algemene reserve. I N 36.000
5.3 Bestrijding Japanse Duizendknoop I N 35.000
5.4 Diversen S N 19.000
  Actualisatie afschrijvingslasten I V
-45.000
  Actualisatie toegerekende rentelasten I V
-8.000
  Totaal programma 5   N 77.000
  Programma 7      
7.1 Kosten Corona (extra kosten afvalbrengstations en inzameling oud-papier) I N 155.000
7.2 Afvalverwerking S N 129.000
7.3 Voorziening afval  I N 95.000
7.4 Diversen S N 5.000
  Actualisatie afschrijvingslasten I V
-5.000
  Actualisatie toegerekende rentelasten I V
-
  Totaal programma 7   N 379.000
  Programma 8      
8.1 Bestemmingsplan Plassengebied (2019) I N 90.000
  Totaal programma 8   N 90.000
  Totaal ( waarvan 126.000  N uit 2019)   N
595.000
 Toelichting
2.1

In 2018 en 2019 is het bestek ingegaan voor onkruidbestrijding op verharding. De hogere kosten zijn niet structureel opgenomen in de begroting (67.000 euro). Daarnaast is er een areaal uitbreiding van de Maricken en Vinkeveld (10.000 euro). De behandeling van onkruid in deze wijken moet geschieden met warm water in verband met het gebruik van een zachte steensoort. Hier kunnen we niet borstelen, wat een goedkopere methode is.

2.2

Diversen posten vallen nadeliger uit in 2020  voor programma 2: hogere belasting eigen wagens, lagere inkomsten lichtmastreclame en reclameborden..

5.1

De effectieve kosten en contractafspraken voor Sportpark Abcoude zijn structureel hoger (40.000 euro) dan het budget in de begroting. Dit was ook in de afgelopen jaren het geval.

5.2

De voetbalkooi bij de Rondweg in Mijdrecht is verwijderd in 2019 en wordt in 2020 herplaatst in Mijdrecht noord, hiervoor is het resterende budget van 36.000 euro uit 2019 benodigd.

5.3

In de begroting 2020 is in de paragraaf kapitaalgoederen opgenomen dat de bestrijding van de Japanse Duizendknoop mogelijk extra kosten met zich mee kan brengen. De kosten voor de risico-inventarisatie en de maatregelen op de pilotlocaties worden geschat op circa 35.000 euro. In 2021 zullen vervolgmaatregelen nodig zijn bij de pilotlocaties. Deze kosten worden geschat op circa 15.000 euro en worden meegenomen met de begroting voor 2021.

5.4

Diversen posten vallen nadeliger uit in 2020. De effectieve kosten en contractuele indexering leiden tot circa 10.000 euro hogere kosten voor Sporthal de Phoenix.

Daarnaast is er areaal uitbereiding wijk  voor Groen onderhoud á 9.000 euro (in de wijk land van winkel zijn 86 bomen bij geplant). In de tweede bestuursrapportage volgt areaal uitbreiding voor de 2e fase Maricken

7.1

In verband met het feit dat veel mensen thuis zijn door de Corona crisis, zijn de kosten voor afval sterk gestegen. De stijging bestaat uit extra kosten voor ophalen oud papier omdat de vrijwilligers daar mee zijn gestopt, en daarnaast meerkosten voor extra aanlevering op de afvalbrengstations van grof huishoudelijk afval en extra aangeboden huishoudelijk restafval. De verwachting is dat de kosten nog enige tijd doorlopen

7.2

Conform de in de raad behandelde begrotingswijziging AVU is het benodigd budget verhoogd voor  de verwerking van de afvalstroom papier (75.000 euro) en PMD  (35.000 euro). Daarnaast is de inzameling van herbruikbaar afval door de Kringloop duurder geworden door een stijging van het aantal huishoudens (19.000 euro).

7.3

Voor 2020 is een onttrekking uit de voorziening afval geraamd. Er zit echter geen ruimte meer in de voorziening door de toegenomen kosten van afval vanaf 2019.

7.4

Diversen posten vallen nadeliger uit in 2020.

8.1

Onduidelijkheid over de kosten heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek ten behoeve van het Uitvoeringsplan Natuur en bijbehorende kostbare werkzaamheden tijdelijk zijn stilgelegd in 2019 voor het bestemmingsplan Plassengebied . Inmiddels zijn deze problemen opgelost en zijn alle werkzaamheden weer hervat en is het resterende budget uit 2019 nodig in 2020 (90.000 euro). 

 

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Toelichting ICT

Ontwikkelingen ICT en de impact hiervan op de investeringsbedragen

Vanuit de vastgestelde Visie op Informatievoorziening is eind 2019 gewerkt aan het opstellen van een Doelarchitectuur ICT (ook wel automatiseringsbeleid genoemd). Deze Doelarchitectuur ICT is in maart 2020 vastgesteld door het college van B&W.

 

Met de uitvoering van de Doelarchitectuur ICT maken we in de komende jaren, op veel onderdelen van de ICT Infrastructuur, grote en complexe wijzigingen door. We nemen afscheid van de eigen datacenters, implementeren Microsoft Office 365 als platform voor het digitaal (samen) werken en bieden een digitale, locatie - en apparaat onafhankelijke werkplek aan. Alle hiervoor benodigde werkzaamheden zijn opgenomen in een uitvoeringsplan waarmee we begin 2020 zijn gestart en waarbij we in 2020 ervaring opdoen over de haalbaarheid van de gemaakte planning.

 

Vanuit de Doelarchitectuur ICT en het hieruit opgestelde uitvoeringsplan wordt inzichtelijk dat genoemde wijzigingen een weerslag hebben op de opgenomen investeringsbedragen. Deze investeringsbedragen zijn nog gebaseerd op de huidige situatie waarbij we hardware in eigendom hebben en ook weer vervangen door aankoop van nieuwe hardware. We gaan echter toe naar het afnemen van diensten (zoals bijvoorbeeld huur van ruimte en/ of apparatuur in een extern datacenter) waardoor investeringsbedragen (gedeeltelijk) kunnen vervallen maar exploitatiekosten gaan stijgen.

 

Eerder is aangegeven (2de bestuursrapportage 2019, uitgebreide ICT-bijlage) dat leveranciers in toenemende mate overstappen naar andere licentiemodellen en licentievormen. Daar waar we vroeger licenties kochten met daarbij een contract om gegarandeerd te zijn van nieuwe versies en ondersteuning, bieden leveranciers nu abonnementsvormen aan. En moet er nu per medewerker een licentie worden afgenomen terwijl eerder het aantal gelijktijdige gebruikers bepalend was voor het aantal benodigde licenties. Ook deze ontwikkeling heeft een effect op de structurele jaarlijks terugkerende kosten.

 

Bij de 2de bestuursrapportage 2020, in de uitgebreide ICT-rapportage, maken we de eerste stappen in de benodigde financiële omslag.

 

Corona

Door de situatie die is ontstaan door de uitbraak van het Corona virus zijn prioriteiten verschoven. Microsoft Teams is versneld geïmplementeerd en er hebben diverse (onverwachte) werkzaamheden plaatsgevonden. Het realiseren van meer dan 100 thuiswerk toegangsmogelijkheden voor de medewerkers die hiertoe nog geen toegang hadden en het uitgeven van een grote hoeveelheid aan mobiele telefoons moest in een zeer korte tijd worden gerealiseerd. Dit is voorspoedig opgepakt en uitgevoerd waardoor het thuiswerken nu op grote schaal plaatsvindt. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage is de zogenoemde intelligente Lock-down nog van kracht en is onbekend wanneer deze wordt opgeheven en wat hiervan de effecten op de jaarplanning en de financiën van I&A zijn. Bij de 2de bestuursrapportage maken we de mogelijke financiële consequenties inzichtelijk.

 

In ieder geval is helder dat er uitbreiding van hardware nodig is. Doordat er meer medewerkers gelijktijdig aan het werk waren dan normaal gesproken het geval is, bleek de beschikbare netwerkcapaciteit net te krap waardoor er performance problemen ontstonden. Om dit op te lossen is een extra server benodigd, deze is besteld. Helaas door lange levertijd wordt deze pas eind mei verwacht. Intussen zien we dat het aantal gelijktijdige gebruikers weer iets is afgenomen, waarschijnlijk doordat medewerkers hun werktijden weer verspreiden over meerdere dagen/tijden. De extra servercapaciteit lijkt hierdoor overbodig maar dient dan juist voor het kunnen opvangen van deze piekbelastingen.

 

Telefonie

In 2018 heeft De Ronde Venen, net als 289 andere gemeenten, besloten om deel te nemen aan de VNG-aanbesteding GT Connect.

 

In de 2de bestuursrapportage van 2019 is aangegeven dat: “We met zekerheid kunnen stellen dat de kosten veranderen van investeringskosten (vervanging telefooncentrale) naar structurele kosten (afnemen van een dienst t.b.v. telefonie). In de eerste bestuursrapportage van 2020 maken we deze omslag. In 2019 voorzien we 30.000 euro aan kosten voor de projectleiding en implementatie, deze worden bekostigd vanuit vervangingsinvestering Automatisering 2017.” 

Daarnaast is in de 2de bestuursrapportage 2019 aangegeven dat de 14.000 euro, opgenomen voor het vergroten van de beheercapaciteit voor de grootschalige uitrol van mobiele telefoons, wordt voorzien in het laatste kwartaal van 2019.

 

Het project is 9 januari 2020 officieel van start gegaan waardoor er in 2019 geen kosten zijn gemaakt voor projectleiding, implementatie en beheercapaciteit. De benodigde middelen voor de ingezette projectleiding worden uit de exploitatiebudgetten van I&A betaald. Bij de 2de bestuursrapportage zal beoordeeld worden of hiervoor bijstelling van de financiële middelen benodigd is. 

 

Helaas moeten we tijdens het opstellen van deze bestuursrapportage constateren dat het project niet naar tevredenheid van De Ronde Venen verloopt. Deze constatering geldt voor meerdere deelnemende gemeenten en medio maart heeft de VNG (als opdrachtgever) de opdrachtnemer formeel in gebreke gesteld. De Ronde Venen is zich eveneens (juridisch) aan het beraden over het vervolg van dit project. Hierdoor is onzeker of- en zo ja wanneer we overstappen naar het beoogde telefonieplatform. Naar verwachting is dit medio juni helder. We vinden het met deze onzekerheid niet gepast om in deze bestuursrapportage de beoogde financiële vertaling op te nemen. Een eventuele financiële bijstelling zal daarom in de tweede bestuursrapportage 2020 aan de orde komen. 

Voortgang acties

Knelpunt          Op schema          Afgerond       

Nr. Doelstelling Actie Status
3.1 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden       
    3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken       
    3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit

      

    3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken       
    3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten       
3.2 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren        
    3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college       
    3.02.3 Evalueren financiële verordening       
3.3 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering       
    3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren        
    3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld       
    3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal pm
3.4 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid       
    3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)       
    3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC)       
3.5 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan 3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed       
3.6 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase       
    3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld       
3.7 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren       
    3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte       
3.8 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig 3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden       
    3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd       
3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst       
3.10 Bewustwording van datagestuurd werken 3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie       
    3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data        
3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen       
    3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving       
    3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken       

 

Capaciteitskosten 2020

Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur. In deze rapportage zijn binnen de programma's verschuivingen verwerkt van de categorie ‘ingeleend personeel op programma’ naar ‘ingeleend personeel op capaciteitskosten’ (binnen het sociaal domein betreft het hier een post van 505.000 euro) en van 'goederen en diensten' naar de categorie 'inhuur'. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2020. Wel werkt dit door in de dwarsdoorsneden van de capaciteitskosten. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is voor het inzicht de kosten 2019 toegevoegd.

Bedragen x €1.000
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e burap
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 427 521 45 566 45 611
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.532 1.662 0 1.662 0 1.662
Programma 3 Economische zaken 312 378 0 378 0 378
Programma 4 Onderwijs 398 418 0 418 0 418
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 1.979 2.033 20 2.053 20 2.073
Programma 6 Sociaal domein 4.995 4.397 528 4.925 528 5.453
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.707 1.910 0 1.910 0 1.910
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.386 2.197 17 2.214 17 2.231
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 11.087 10.564 125 10.689 0 10.689
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 129 80 0 80 0 80
Totaal Lasten 24.951 24.158 735 24.893 610 25.504
Baten
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 44 0 0 0 0 0

Domein 3 - Budget

Totaal domein 3

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijziging 2020 Begroting 2020 na wijzigingen Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e berap
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.583 0 3.583 16 3.600
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.636 30 18.666 80 18.746
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.665 0 2.665 40 2.704
Totaal Lasten 24.885 30 24.915 136 25.050
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 44 0 44 28 72
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.279 0 1.279 0 1.279
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 63.160 0 63.160 -115 63.045
Totaal Baten 64.484 0 64.484 -87 64.396

Mutatie reserves

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijziging 2020 Begroting 2020 na wijzigingen Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e berap
Onttrekkingen 8.149 3.195 11.344 262 11.606
Stortingen 6.519 2.740 9.259 0 9.259
Mutaties reserves -1.630 -455 -2.085 -262 -2.347

Begrotingsresultaat 2020

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 na wijzigingen Mutatie 1e burap 2020 Begroting 2020 na 1e berap
Onttrekkingen 0 1.979 1.979
Stortingen 1.092 -1.092 0
Mutaties reserves 1.092 -3.071 -1.979

Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020

Nr. Omschrijving I / S
V / N Bedragen
  Programma 1      
1.1 Extra opbrengsten uit exploitatieovereenkomst sandwichborden/ lagere leges S V -28.000
  Subtotaal Programma 1   V - 28.000
  Programma 9      
9.1 Actualisatie loon- en salariskosten wethouders S V - 146.000
9.2 Informatisering en Automatisering (2019) I N 50.000
9.3 Onderzoek toekomst gemeentehuis (2019) I N 61.000
9.4 Verkoopkosten Poldertrots I N 20.000
9.5 Extra kosten bedrijfsvoering I N 120.000
9.6 Actualisatie meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen I N 15.000
9.7 Actualisatie afschrijvingslasten  programma 9 I V -26.000
  Subtotaal Programma 9
  V 94.000
  Programma 10
     
10.1 Dividend aandelen Vitens I N 115.000
10.2 Toegerekende rente aan investeringen I N 40.000
  Subtotaal Programma 10   N 155.000
  Totaal (waarvan 111.000 incidenteel vanuit 2019)   N 221.000
Toelichting

1.1

Er is een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met Event Support Holland voor de exploitatie van sandwichborden.  Dit leidt tot een hogere structurele opbrengst per jaar (35.000 euro). er is ok de verwachting dat er voor 7.000 euro een lagere legesopbrengst valt te verwachten.

9.1

De bijstelling  van de salariskosten voor de wethouders heeft voornamelijk te maken doordat het college nu verder gaat met 3 wethouders. In de primaire begroting was nog rekening houden met de salariskosten van vier wethouders. Dit levert een structureel voordeel op.

9.2

In 2019 is er een voordeel ontstaan van 140.000 euro op het incidentele budget voor onder andere zaakgericht werken, informatiebeheerplan en digitale agenda. De uitvoering daarvan vindt gedeeltelijk plaats in 2020 waaronder informatiebeheer. Hiervoor is in 2020 nog 50.000  eurobenodigd.

9.3

Voor onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis was in 2019 140.000 euro beschikbaar. De bestedingen zijn in 2019 61.000 euro lager uitgevallen dan begroot. Het incidentele voordeel uit 2019 van 61.000 euro is in 2020 benodigd voor het verdere vervolg van het lopende onderzoek.

9.4

In 2019 is er incidenteel 30.000 euro beschikbaar gesteld voor kosten die betrekking hebben op het verkooptraject van het voormalig schoolgebouw De Poldertrots. Het pand is niet in 2019 verkocht maar zal in 2020 verkocht worden. In 2019 zijn er al kosten gemaakt voor de bestemmingsplannen. Voor 2020 worden er nog verkoopkosten in rekening gebracht en er worden nog kosten gemaakt voor het bestemmingsplan. Bovendien zijn er nog extra financiële middelen benodigd voor de kosten van het flora en fauna onderzoek die niet waren begroot.

9.5

Er zijn inmiddels kosten gemaakt waar op basis van een inschatting is gemaakt voor de kosten in 2020 (120.000 euro). Gemaakte kosten zijn bijvoorbeeld: plastic schermen, stickers/ posters e.d., facilitair waaronder schoonmaak, desinfectie, catering, ook extra kosten voor I&A (server) vanwege de druk op het thuiswerken en communicatie.

9.6

Dit betreft de niet geraamde kosten voor het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen en de aanpassing daarvan op basis van nieuwe wet- en regelgeving waaronder de veiligheidseisen. Voor de volgende jaren worden deze bedragen meegenomen in de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen.

9.7

Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020 zijn de kosten van afschrijvingen en rente opnieuw berekend. Binnen programma 9 ontstaat een voordeel van 26.000 euro.

10.1

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft gecommuniceerd dat over het boekjaar 2019 geen dividend wordt uitkeert aan de aandeelhouders. Hierdoor ontvangt  de gemeente De Ronde Venen in 2020 geen dividendinkomsten van Vitens.

10.2

De voordelen van de toegerekende rente bij de andere programma's worden binnen programma 10 verrekend.